Dasar Privasi

CRADLE FUND SDN BHD PENYATA DASAR PRIVASI LAMAN WEB

Umum

Cradle Fund Sdn Bhd dan kumpulan syarikatnya (“kami”, “kami”, “kami” atau “milik kami”), menghargai privasi anda dan berusaha untuk melindungi data peribadi anda dengan mematuhi Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta” ). Pematuhan kami memastikan data anda diproses dengan berhati-hati dan perhatian. Dasar Privasi ini menerangkan jenis data peribadi yang kami kumpul daripada anda, cara data peribadi anda akan digunakan dan dilindungi, pihak yang kami kongsikan data peribadi dengannya, dan pilihan yang anda berhak untuk memasukkan hak anda untuk mengawal pendedahan kami tentang data tersebut dan hak anda untuk mempunyai akses kepada, membetulkan dan mengemas kini data peribadi anda.

Apa yang Kami Kumpul

Data peribadi ialah maklumat yang berkaitan dengan anda atau mengenal pasti anda. Kami mungkin mengumpul data peribadi dan maklumat lain yang termasuk, tetapi tidak terhad kepada, perkara berikut:

 • Butiran peribadi seperti nama, nombor kad pengenalan atau nombor pasport, jantina, kewarganegaraan, tarikh lahir atau umur, status perkahwinan, pekerjaan atau kelayakan pendidikan;
 • Imej anda, melalui rakaman video atau foto semasa acara korporat kami, atau atas permintaan untuk permohonan kerja, dsb;
 • Maklumat hubungan termasuk nombor telefon, nombor faks, nombor telefon bimbit, alamat pos dan e-mel;
 • Maklumat berkaitan dengan produk kami yang telah anda mohon, yang membolehkan kami memproses permohonan anda dengan lebih baik;

Maklumat yang dikumpul semasa anda melawat tapak web kami seperti alamat IP, perisian pelayar web dan maklumat lain yang dikumpul secara automatik mengenai lawatan anda;

Maklumat lain yang dikumpul dari semasa ke semasa yang berkaitan dengan sebarang perkhidmatan, transaksi, tinjauan, soal selidik atau komunikasi dengan kami.

Bagaimana Kami Mengumpul

Kami mengumpul maklumat peribadi anda secara langsung dan tidak langsung daripada anda melalui:
 • Borang pengambilan
 • Borang permohonan untuk Produk kami;
 • Bagi individu, daripada majikan atau pekerja anda apabila anda, wakil sah anda, atau penyedia perkhidmatan menghantar kepada kami borang yang lengkap melalui pelbagai cara,
  termasuk salinan cetak dalam talian dan fizikal di tempat awam atau di mana-mana premis kami;
 • Sumber pihak ketiga seperti agensi rujukan kredit, agensi pencegahan penipuan, agensi pelaporan biro kredit dan sumber maklumat yang tersedia untuk umum
  untuk pemohon Produk kami;
 • Komunikasi lisan dan bertulis dengan kami dan/atau ejen kami yang diberi kuasa;
 • Sumber lain yang kami ada akses.
Semua maklumat yang diminta dalam borang kami adalah wajib diberikan melainkan dinyatakan sebaliknya. Sekiranya anda gagal memberikan maklumat kepada kami, kami mungkin tidak dapat memproses permintaan/permohonan anda.

Tujuan Kami Menggunakan Data Peribadi Anda​​

Tujuan data peribadi anda dikumpul dan diproses selanjutnya akan berbeza-beza bergantung pada sifat hubungan anda dengan kami. Tujuan utama, yang kami memproses data anda bagaimanapun, kebanyakannya adalah untuk tujuan pengambilan dan Produk. Oleh itu, maklumat yang anda berikan kepada kami adalah asas untuk kami memahami kedudukan anda dan membolehkan kami memproses, dengan itu mempertimbangkannya dengan sewajarnya.

Pendedahan Data Peribadi Anda​

Dalam menggunakan data peribadi anda, kami mungkin mendedahkannya kepada pihak ketiga (di dalam atau di luar Malaysia) untuk tujuan pemprosesan. Yakinlah bahawa pendedahan data peribadi anda hanya akan didedahkan seperti yang dikehendaki di bawah undang-undang atau menurut hubungan kontrak yang berkaitan untuk penyedia perkhidmatan pihak ketiga di mana yang kedua akan terikat dengan kewajipan bukan pendedahan.

Anda dengan ini mengakui kemungkinan pendedahan dan pemindahan ini dan dengan itu membenarkan kami untuk melepaskan data peribadi anda kepada pihak ketiga dan penasihat/wakilnya.

Kami juga mungkin mendedahkan data peribadi anda berkaitan dengan penguatkuasaan undang-undang, pencegahan atau penyiasatan penipuan, atau tindakan undang-undang lain; seperti yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan, atau jika kami secara munasabah menganggap perlu untuk melindungi diri kami, pelabur kami atau orang awam secara keseluruhan.

Bagaimana Kami Melindungi Data Peribadi Anda​

Dalam mengekalkan keselamatan data peribadi anda dengan kami, kami memastikan bahawa sistem kawalan keselamatan yang mencukupi dengan gabungan kawalan capaian fizikal dan elektronik, teknologi tembok api dan langkah keselamatan lain yang munasabah disediakan untuk melindungi kerahsiaan dan keselamatan data peribadi anda. Kami memerlukan tahap keselamatan yang sama daripada pembekal perkhidmatan luaran pihak ketiga kami, ejen atau kontraktor selain daripada mengenakan kewajipan tidak mendedahkan ke atas mereka sebagai sebahagian daripada kewajipan kontrak mereka dengan kami.

Walaupun kami menggunakan usaha terbaik kami untuk memastikan bahawa privasi semua maklumat disimpan terjamin, tiada penghantaran data yang dijalankan melalui Internet boleh dijamin terjamin sepenuhnya. Oleh itu, kami menggalakkan anda daripada menghantar sebarang maklumat yang tidak disulitkan kepada kami melalui Internet kerana kami tidak dapat menjamin privasi atau keselamatan maklumat yang sama melainkan dinyatakan sebaliknya. Kami tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan atau kerugian yang mungkin anda alami, sama ada secara langsung atau tidak langsung, akibat maklumat tersebut dicuri, diusik, disalin, disalahgunakan, disalahgunakan atau dilanggar.

Laman Web Kami

Kami telah memberikan anda pautan ke tapak lain untuk kemudahan dan maklumat anda. Laman web lain ini dikawal oleh pihak ketiga dengan pernyataan privasi mereka sendiri, yang kami amat mengesyorkan agar anda menyemak semula apabila melawati tapak web mereka. Kami tidak mempunyai kawalan ke atas sifat, kandungan dan ketersediaan tapak web tersebut.

Jika anda memilih untuk mengakses tapak pihak ketiga yang dipautkan ke tapak web kami, anda boleh berbuat demikian atas risiko anda sendiri dan tertakluk kepada sebarang syarat perkhidmatan atau dasar privasi (jika ada) yang dikaitkan dengan tapak pihak ketiga tersebut. Kami tidak bertanggungjawab tentang cara syarikat atau organisasi lain mengumpul, menggunakan, mendedahkan atau melindungi maklumat yang anda mungkin berikan kepada mereka.

Hak Anda

Maklumat yang kami kumpulkan daripada anda adalah perlu untuk kami melaksanakan perkhidmatan yang telah digariskan dalam Dasar Privasi ini. Anda mempunyai hak untuk meminta kami mengehadkan pendedahan atau penggunaan maklumat peribadi anda dengan menghubungi kami di butiran hubungan di bawah. Walau bagaimanapun, ambil perhatian bahawa had ini tidak meliputi pemprosesan data peribadi mandatori.

Anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada dan membetulkan data peribadi anda dalam simpanan kami dengan menulis terus kepada kami di alamat yang dinyatakan di bawah untuk:

 • Minta salinan maklumat peribadi yang kami simpan tentang anda; dan
 • Permintaan untuk membetulkan atau mengemas kini maklumat peribadi anda.

Sila ambil perhatian bahawa setelah menerima permintaan bertulis anda dan tertakluk kepada kami mengenal pasti anda sebagai subjek data yang betul atau peminta yang dibenarkan, kami boleh:

 • Caj bayaran untuk memproses permintaan anda untuk akses atau pembetulan; atau
 • Mematuhi atau menolak permintaan anda untuk mengakses atau membetulkan maklumat peribadi anda. Pemberitahuan tentang penolakan tersebut dan sebab di sebaliknya akan diberikan kepada anda.
Untuk sebarang pertanyaan atau aduan atau untuk meminta akses dan/atau pembetulan data peribadi atau berkaitan dengan Polisi Privasi ini atau sebaliknya berkaitan dengan sebarang penggunaan data peribadi anda oleh kami, anda boleh menghubungi kami di butiran hubungan berikut:.

Alamat Surat Menyurat: Cradle Fund Sdn Bhd
Tingkat 20, Menara Sunway Putra
100 Jalan Putra
50350 Kuala Lumpur

Sila ambil perhatian bahawa sekiranya tiada pemberitahuan bertulis atau permintaan daripada anda, anda telah bersetuju dengan pemprosesan, penggunaan dan pendedahan maklumat peribadi anda mengikut cara, takat dan dalam skop Polisi Privasi ini.

Kemas Kini Dasar Privasi Ini

Dasar Privasi ini boleh disemak dari semasa ke semasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Kami akan meletakkan notis sebarang semakan sedemikian di laman web kami atau melalui kaedah lain yang sesuai. Sebarang semakan kepada Dasar Privasi ini akan berkuat kuasa selepas ia diterbitkan di laman web kami.

Oleh itu, anda digalakkan untuk menyemak versi terkini Dasar Privasi apabila anda melawati tapak web kami untuk sebarang kemas kini atau perubahan.

Jika anda tidak bersetuju dengan perkara di atas, sila hubungi kami di butiran hubungan yang dinyatakan di atas.

Syarat Penggunaan

Had Liabiliti dan Penafian

Semua maklumat yang diberikan sebagai sebahagian daripada Laman Web ini adalah bertujuan untuk bersifat umum dan anda tidak seharusnya bergantung padanya berkaitan dengan membuat sebarang keputusan. Penggunaan Laman Web ini oleh anda secara eksklusif adalah atas risiko anda sendiri.

Cradle Fund Sdn Bhd cuba memastikan bahawa semua maklumat yang diberikan di Laman Web ini adalah betul pada masa dimasukkan ke dalam Laman Web tetapi tidak menjamin ketepatan atau kesempurnaan maklumat tersebut. Semua kandungan, maklumat dan nasihat disediakan atas dasar "seadanya" dan Cradle Fund Sdn Bhd dengan ini secara nyata menafikan semua liabiliti untuk sebarang tindakan yang anda mungkin ambil akibat bergantung pada kandungan, maklumat atau nasihat tersebut atau untuk sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami. oleh anda akibat anda mengambil tindakan ini.

Cradle Fund Sdn Bhd dan kumpulan syarikatnya menafikan semua waranti nyata, tersirat dan berkanun dalam apa jua bentuk kepada pengguna atau mana-mana pihak ketiga berkenaan Laman Web ini atau kandungannya, termasuk tanpa had, representasi dan jaminan tentang ketepatan, ketepatan masa, kesempurnaan, bukan pelanggaran, atau kebolehgunaan maklumat untuk apa-apa tujuan tertentu, atau sebarang representasi atau waranti yang timbul daripada penggunaan atau adat atau perdagangan atau oleh kuat kuasa undang-undang.

Cradle Fund Sdn Bhd dan kumpulan syarikatnya dalam apa jua keadaan tidak akan bertanggungjawab kepada pengguna atau pihak ketiga untuk sebarang kerugian atau kecederaan yang disebabkan atau timbul daripada luar jangka di luar kawalannya dalam perolehan, penyusunan, tafsiran, penyuntingan, pelaporan atau penghantaran kandungan atau mana-mana bahagiannya.

Cradle Fund Sdn Bhd dan kumpulan syarikatnya menafikan sebarang liabiliti yang berkaitan dengan akibat daripada sebarang kesilapan atau peninggalan. Cradle Fund Sdn Bhd mahupun mana-mana ejen atau subkontraktornya tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang tuntutan yang timbul daripada atau berkaitan dengan Laman Web atau kandungannya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, sebarang keputusan yang dibuat atau tindakan yang diambil oleh pengguna dengan bergantung kepada kandungan sedemikian, atau untuk kerosakan yang dialami, sama ada secara langsung, berbangkit, istimewa, menghukum, tidak langsung atau sebaliknya, walaupun telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Pautan Pihak Ketiga

Laman Web ini mungkin termasuk pautan ke laman web atau sumber luaran atau pihak ketiga.

Cradle Fund Sdn Bhd tidak mempunyai kawalan langsung ke atas tapak milik pihak ketiga dan oleh itu anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Cradle Fund Sdn Bhd dalam apa-apa cara tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada pemilik atau pengendali laman web ini, untuk sebarang barangan atau perkhidmatan yang mereka bekalan atau untuk kandungan, penggunaan atau ketersediaan tapak web mereka. Anda juga mengakui dan bersetuju bahawa Cradle Fund Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab, secara langsung atau tidak langsung, untuk sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berkaitan dengan penggunaan atau pergantungan pada mana-mana barangan atau perkhidmatan sedemikian yang tersedia pada atau melalui mana-mana tapak atau sumber tersebut. Terma di sini hanya terpakai pada Laman Web kami dan tidak terpakai pada tapak web atau sumber pihak ketiga.

Cradle Fund Sdn Bhd tidak memberi atau memasuki apa-apa syarat, waranti atau terma atau representasi lain berhubung dengan mana-mana laman web luaran atau pihak ketiga tersebut dan tidak menerima sebarang liabiliti berhubung dengan mana-mana ini (termasuk sebarang liabiliti yang timbul daripada mana-mana mendakwa bahawa kandungan mana-mana tapak web luaran atau pihak ketiga yang mana Laman Web ini mengandungi pautan melanggar hak harta intelek mana-mana pihak ketiga).

 

Dikemas kini pada 10 November 2022.